Basil: 1. Januar

siehe unter Basilius, da Basil eine Form von Basilius ist