Clelia: 9. Juli

Clelia Nanetti, * 1872 in Ponte S. Maria Maddalena/Italien † 1900 in China, Ordensfrau Maria Chiara, wurde ermordet
(Beitrag von Monika Pils)